Privacy- en cookieverklaring Hanssen Footcare

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Ook informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de volgende contactgegevens:

Hanssen Footcare
KVK-nummer: 14007010
Frans Schleijper (Functionaris gegevensbescherming)
Voskuilenweg 127, 6416 AJ Heerlen
Telefoon: (045) 533 84 44
E-mail: fschleijper@footcare.nl

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u ontvangen?

U heeft ons (enkele van) de volgende gegevens aangereikt:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw burgerservicenummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)
 • Uw bank- en betaalgegevens
 • Uw gegevens over uw gezondheid, door uzelf verstrekt of via een doorverwijzing van andere zorgverleners

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming of omdat het noodzakelijk is uw gegevens te verwerken voor het uitvoeren van een overeenkomst of taak, zoals het inplannen van een afspraak. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw behandelaar, maar ook via een folder of via onze website.

Waar gebruiken wij deze persoonsgegevens voor

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, middels het aanmeten van onze orthopedische producten of leveren van onze diensten.
 • Om de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen.
 • Om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.
 • Om u te informeren over afspraken.
 • Om uw vraag of klacht te verwerken.
 • Om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, om onze producten en dienstverlening en onze website te verbeteren.

Indien u besluit geen of minder persoonsgegevens met ons te delen kan uw verzoek mogelijk niet worden uitgevoerd.

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met uw verzekeraar, of een zorgkantoor als u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg, of een arts, of andere betrokken zorgverleners. Er vindt verder in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Voor een optimale behandeling kunnen dan bovendien vastgelegde gegevens, als u daar toestemming voor heeft verleend, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met een arts of andere zorgverleners.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Ook maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering).

Veilig omgaan met uw persoonsgegevens

Wij nemen de volgende maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uitwisseling van relevante medische gegevens, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, vindt plaats via een beveiligd digitaal informatiekanaal met uw arts of andere betrokken zorgverleners.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacyrechten worden gewaarborgd.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.
 • Het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd te kunnen intrekken.

Cookies op footcare.nl

Social media

Wij maken gebruik van social media om informatie te delen die laat zien waar onze passie ligt en waar wij vanuit ons vakgebied mee bezig zijn. Als u via social media contact met ons opneemt, gelden de voorwaarden van het betreffende platform. Gegevens die u met ons deelt via social media gebruiken wij alleen om op uw vraag of bericht te kunnen reageren.

Nieuwsbrieven

Wij gebruiken gegevens van klanten voor het aanbieden van onze nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen op het gebied van voetzorg en hoe wij u beter van dienst kunnen zijn. U kunt zich voor de nieuwsbrief altijd aan- of afmelden bij de recepties van onze vestigingen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag, opmerking of klacht over onze privacyverklaring dan kan onze functionaris gegevensbescherming u verder helpen. U kunt hem bereiken via de contactgegevens bovenaan deze pagina. Uw klacht kunt u ook indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Laat het ons weten, we helpen u graag.

Meer over Hanssen Footcare

Hanssen Footcare combineert het authentieke vakmanschap van orthopedische schoenen maken met de kennis van voetzorg en behandeltechnieken van nu.

Nieuwsbrief Gezonde Voeten

Een goede leest is hét succes achter goed passende schoenen. Met 3D-techniek zorgen we voor precisiewerk in leesten. Lees er meer over in onze voorjaarsnieuwsbrief.