Garanderen van privacy is belangrijk voor ons en onze klanten en heeft continu aandacht in onze bedrijfsvoering. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, leggen wij persoonsgegevens van klanten vast in een klantdossier. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, namelijk een optimale behandeling en de levering van een maatproduct. Denk hierbij aan:

  • De administratieve afhandeling met de zorgverzekeraar (toestemmings- en facturatieprocedure). In opdracht van de zorgverzekeraars worden declaratiegegevens verwerkt via beveiligde VECOZO-portalen.
  • Het bijhouden van behandel-, productie- en productgegevens. Wij stellen enkel gegevens ter beschikking aan onze gecontracteerde partners of onderaannemers in het productieproces, als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.
  • Per telefoon, post of e-mail contact opnemen met klanten of hun vertegenwoordigers.

Wij treffen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij zijn gecommitteerd aan:

  • Interne richtlijnen die de toegang tot klantgegevens regelen en niet geautoriseerd gebruik uitsluiten.
  • De verplichting om klantgegevens waarvan wij kennis kunnen nemen vertrouwelijk te behandelen.
  • Instructies voor het niet onbeheerd achterlaten van klantgegevens, ter voorkoming van niet geautoriseerde toegang.
  • Interne richtlijnen die borgen dat klantgegevens die niet meer relevant zijn, worden verwijderd en vernietigd via gecertificeerde organisaties, indien nodig met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen van medische gegevens.

Wij nemen alle zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de aan ons toevertrouwde klantgegevens en zullen nimmer ongeoorloofd klantgegevens aan derden ter beschikking stellen.