Privacyverklaring Hanssen Footcare

Met deze privacyverklaring willen wij u als klant informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u ontvangen

U heeft ons de volgende gegevens aangereikt:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw burgerservicenummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer)
 • Uw bank- en betaalgegevens
 • Uw gegevens over uw gezondheid, door uzelf verstrekt of via een doorverwijzing van andere zorgverleners

Waar gebruiken wij deze persoonsgegevens voor

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerktworden. Dit kan gebeuren door uw behandelaar, maar ook via een folder of via onze website.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, middels aanmeten van onze orthopedische producten of leveren van onze diensten zoals podotherapie
 • om de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen
 • om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle
 • om u te informeren over afspraken
 • om uw vraag of klacht te verwerken
 • om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, om onze producten en dienstverlening en onze website te verbeteren

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met uw verzekeraar, of een zorgkantoor als u gebruik maakt van de Wet Langdurige Zorg, of een arts, of andere betrokken zorgverleners. Er vindt verder in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Voor een optimale behandeling kunnen dan bovendien vastgelegde gegevens, als u daar toestemming voor heeft verleend,  mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met een arts of andere zorgverleners.

Veilig omgaan met uw persoonsgegevens

 • Alle medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uitwisseling van relevante medische gegevens, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, vindt plaats via een beveiligd digitaal informatiekanaal met uw arts of andere betrokken zorgverleners
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling)

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken

Vragen of opmerkingen

Heeft u een vraag of een opmerking over onze privacyverklaring dan kan onze Functionaris Gegevensbescherming u verder helpen. U kunt deze bereiken op e-mailadres fschleijper@footcare.nl.